Usługi dla Przedsiębiorców

Prawo pracy:

 • audyty prawne,
 • wewnątrzzakładowe i ponadzakładowe akty prawa pracy,
 • umowy o pracę oraz inne umowy dotyczące świadczenia usług,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • umowy w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi,

Prawo umów:

 • doradztwo w zakresie prawnych zabezpieczeń realizacji obowiązków umownych,
 • udział w negocjacjach,
 • nadzór prawny nad realizacją umów,

Prawo spółek:

 • organizacja zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy,
 • inwestycje kapitałowe,
 • przygotowywanie i rejestracja zmian w spółkach,
 • przekształcenia spółek,
 • audyty prawne.
 • doradztwo w zakresie wyboru prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzenie i rejestracja spółek,
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,

Fuzje i przejęcia:

 • udział w negocjacjach,
 • pomoc przy wyborze struktury prawnej i podatkowej transakcji,
 • bieżące doradztwo po przeprowadzonej transakcji.
 • przeprowadzenie audytu prawnego podmiotu gospodarczego lub nieruchomości,
 • przygotowanie właściwych projektów umów dotyczących transakcji

Postępowanie upadłościowe:

 • analiza prawna sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem jego zdolności upadłościowej oraz podstaw do ogłoszenia upadłości.
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • optymalizacja stosunków prawnych podmiotu gospodarczego, w związku z możliwością ogłoszenia jego upadłości,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • występowanie przed podmiotami (organami) prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
 • doradztwo na rzecz syndyków w zakresie sprzedaży składników masy upadłości.

Podatki:

 • opiniowanie transakcji pod względem podatkowym,
 • sporządzanie informacji prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych oraz innych zagadnień związanych z opodatkowaniem,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Windykacja należności:

 • opiniowanie transakcji na wierzytelnościach,
 • sporządzanie umów w obrocie wierzytelnościami,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami,
 • postępowania mediacyjne dotyczące wierzytelności
 • zastępstwo prawne w postępowaniach procesowych dotyczących spłaty wierzytelności.

Prawo i postępowanie administracyjne:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja strony w postępowaniach wywołanych wniesieniem tych skarg.
 • analiza prawna sprawy pod kątem wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie projektów pism wszczynających postępowania administracyjne,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji rządowej i samorządowej,